از فکر همین مسأله ما خواب نداریم!

  باور بکنید اینکه دگر آب نداریماز فکر همین مسأله ما خواب نداریممشکل همه آن است که در مصرف این آبراه و روش و شیوه و آداب نداریم بدبختی از اینجاست که از روز نخستینسر چشمه رها گشته و میرا...

خدا نگذره از برجام!

    کشور از هر نظری بود اوکیناگهان یک دفه(!) برجام رسیدبعدِ برجام کسی در اینجا دلِ باز و لب پر خنده ندید همه جا امن و امان بود و قشنگغرق شور و هیجان آبادیبعدِ برجام کجا رف...