مثل سایه دنبال روحانی هستیم!

  هر جا بخوای بری میام مثل یه سایه دنبالتتا اینکه با خبر بشم چطوره حال و احوالت؟ پشت سر و نگا نکناون که داره میاد منمقصد فضولی ندارمفقط می خوام تا بدونم کجا می ری، ...