احمدی‌نژاد: ناجور افشا می‌کنم!

احمدی‌نژاد پس از اظهارات دادستان دیوان محاسبات تهدید به افشاگری کرد. کاری نکن با من که من بد جور افشا می‌کنمدیدی که ناگه من شدم مجبور، افشا می‌کنم من مرد غوغا کردنم، استاد بلوا کردنمدر ...

احمدی نژاد: ناجور افشا می‌کنم!

  احمدی نژاد پس از اظهارات دادستان دیوان محاسبات تهدید به افشاگری کرد. کاری نکن با من که من بد جور افشا می کنمدیدی که ناگه من شدم مجبور، افشا می کنممن مرد غوغا کردنم، استاد بلوا ...